Pts

1 2 3 4 5
Andrey Grabskiy 5 1 12 12 11
Yuriy Novikov 11 11 10 10 9